Svensk Musik och Stim ger remissvar på Kulturutredningen

Svensk Musik och Stim, musikskaparnas organisation, har inlämnat ett gemensamt yttrande på Kulturutredningens betänkande. Man anser att de föreslagna målen på musikområdet måste kompletteras med kvalitetsaspekter och med mål om kulturell förnyelse.

– Kulturpolitiken måste vara långsiktig och stabil för att kulturen ska kunna gro, utvecklas och växa, säger Roland Sandberg, chef för Svensk Musik. Det är dessutom särkilt viktig på musikområdet att komplettera de föreslagna målen med kvalitetsaspekter och med mål om kulturell förnyelse.

Svensk Musik och Stim anser att kulturens egenvärde måste betonas hårdare och vara ett politikområde jämställt med andra politikområden. Därför ställer man sig tveksamma till formuleringarna kring kulturens utnyttjande för att uppfylla andra politiska syften.

– Vi vill dessutom understryka att värnande om upphovsrätten är en grundbult för kulturen, säger Kenth Muldin, vd för Stim.

– Utredningen har förbisett frågan om stöd till musikalier, säger Gunnar Petri. Det finns behov av stämutskrifter och utgivning av musikalier, något som är av vital betydelse för upphovsmännen och därmed för musikkonsumenten. Svenska staten har till skillnad från många andra länder inte tagit något större ansvar för detta.

Stim och Svensk Musik vill dessutom framhålla att fonogramstödet måste behållas som ett separat stöd och att det behövs en central musikorganisation i Sverige som samordnar bland annat internationella utbyten och nätverk och har hand om frågor angående beställningsverk.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet.

Rulla till toppen