Ny plattform för musiken ska utredas

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en särskild utredare som ska föreslå hur ny nationell plattform för musiken ska utformas. Direktiven bygger på regeringens förslag i kulturpropositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3).

Eric Sjöström, chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm, blir utredare. I hans uppdrag ligger att föreslå den närmare utformningen av musikplattformen i syfte att statens insatser på nationell nivå ska främja ett vitalt musikliv i hela landet och att mångfalden i musikutbudet ges goda förutsättningar att utvecklas i samspel med musikaktörer på lokal och regional nivå.

Den nya plattformen för musiken ska bidra med nationell överblick och kompetensuppbyggnad samt främja internationell samverkan inom det svenska musiklivet. En utgångspunkt ska vara att kopplingen mellan statens insatser för det musikaliska musikarvet och det konstnärliga nyskapandet ska stärkas. Statens musiksamlingar kommer att få det samlade ansvaret för uppdraget, samtidigt som statens stöd till Stiftelsen Svenska rikskonserter avvecklas. Målsättningen är att den nya verksamheten ska påbörja sitt arbete under 2011. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2010.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth säger i en kommentar:
– Genom de förslag som regeringen presenterade i kulturpropositionen får det lokala musiklivet ökade resurser och ökat ansvar. Samtidigt föreslås en ny modell för fördelning av bidrag till regional kulturverksamhet. Det är därför viktigt att vi skapar en ny nationell plattform för musiken som är anpassad till dagens behov. Med Eric Sjöström som särskild utredare får vi en person med stor erfarenhet från kreativa verksamheter på kulturområdet. Självklart kommer också musiklivet att involveras i utredningsprocessen.

Utredare Eric Sjöström säger i en kommentar:
– Det svenska musiklivet är oerhört rikt och varierat. Statliga insatser på nationell nivå betyder mycket för att det ska kunna utvecklas ytterligare. Jag ser verkligen fram emot arbetet med att utforma förslag till ny plattform för musiken.

Scroll to Top