Kungliga Musikaliska Akademien kommenterar musikplattformen

kungliga-musikaliska-akademien-logoDet finns ett stort behov av en fristående nationell organisation för att det fria musiklivet ska kunna fungera och utvecklas men inrättandet av ett Statens musikverk är inte rätt lösning enligt Kungl. Musikaliska Akademien.

I sitt remissyttrande över utredningen I samspel med musiklivet lämnar Akademien istället ett motförslag i form av en försöksverksamhet styrd av konstnärliga initiativ. Med fokus på de områden som idag har en svag position i musiklivet ska den under tre år kartlägga vilka behov som finns och prova modeller där det konstnärliga perspektivet genomsyrar verksamheten.

Akademien avvisar också utredningens förslag om att ekonomiska medel ska överföras från Rikskonserter till Kulturrådet. Tvärt om bör man undersöka om inte pengar istället bör föras över från Kulturrådet till en ny, permanent musikorganisation.

Inte heller det svenska musikarvet kommer att tillgängliggöras på ett tillfredsställande sätt genom utredningens förslag. Därför kommer Akademien att själv göra en utredning som kommer att överlämnas till regeringen 2011.

Yttrandet i sin helhet kan läsas här

Rulla till toppen