Kulturutredningen kritiseras ytterligare

Skuggutredningens tankesmedja Det Osynliga går i sitt remissvar hårt åt kulturutredningen som presenterades i februari. Förslagen och resonemangen i utredningen är dåligt underbyggda, och ibland undrar man om utredarna riktigt insett följden av sina egna förslag.

Kulturutredarna säger sig värna ett medborgarperspektiv, men förespråkar i själva verket ett marknadsperspektiv. En marknad utan kunskap eller mothugg från marknadsbefriade verksamheter skapar inte mångfald, utan likriktning.

”Det borde inte vara i första hand för turisterna man skapar kultur, utan för invånarna i den egna regionen. Det är de som har rätt till kvalitet.

Idag när vi dessutom är mitt inne i en lågkonjunktur borde all kraft satsas på att försvara det som inte är kommersiellt gångbart, men som trots detta bär med sig värden vi inte vill förlora. Kulturpolitikerna borde vässa sina argument så att de slipper stå svarslösa när teater ställs mot sjukhussängar. All politik handlar om prioriteringar, men också om värderingar. För att kunna försvara kulturpolitiken måste man lyckas tränga igenom populism och kortsiktigt tänkande och formulera att konsten och kulturlivets huvudsakliga syfte inte är ekonomisk vinning, utan att det måste kosta, för att det ger oss värden som mäts med en annan måttstock. De argumenten borde en kulturutredning åtminstone ha lagt ned i portföljerna!” (Ur kapitlet om regionaliseringen i remissvaret.)

Återremittera kulturutredningen och tillsätt en ny parlamentarisk utredning med möjlighet till ett längre och mer djupgående arbete, det är slutsatsen i remissvaret från Skuggutredningens tankesmedja Det Osynliga, som överlämnas till regeringen idag. Remissvaret i sin helhet finns som bifogad fil till det här pressmeddelandet, eller att läsa på:

www.detosynliga.se
www.skuggutredningen.se/aktuellt

Scroll to Top