Fortsatt tufft för kulturarbetare nästa år

I slutet av 2010 väntas 3 000 personer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur vara arbetslösa samtidigt som drygt 2 000 deltar i program med aktivitetsstöd. Det är en fördubbling på två vår.
Arbetslösheten drabbar Arbetsförmedlingen Kulturs stora yrkesgrupper som skådespelare, musiker, journalister och konstnärer. Alla åldrar kommer att drabbas av ökad arbetslöshet, men det blir extra tufft för yngre kulturarbetare som inte är etablerade inom sitt yrke. När konkurrensen om de lediga jobben ökar stiger också kompetenskraven. Bäst möjligheter på kulturarbetsmarknaden har personer med flera yrkeskompetenser.

Även om den allmänna konjunkturen tycks ljusna vet vi att kulturarbetarnas arbetsmarknad släpar efter. Det dröjer alltså innan våra arbetssökande får större del av den väntade konjunkturuppgången. Istället präglas 2010 av färre lediga jobb och hårdare konkurrens, säger Birgitta Johansson, chef för Arbetsförmedlingen Kultur.

Därför är det extra positivt att vi under 2009 fick mer resurser till arbetsmarknadspolitiska program, vilket gör det möjligt för oss att stärka de arbetssökande. Praktik eller nystartsjobb är t.ex. två möjligheter som gör det möjligt behålla kontakten med arbetsmarknaden och därmed bibehålla sin kompetens eller skaffa sig nya erfarenheter.

Inte minst för yngre arbetssökande som inte hunnit etablera sig ännu och skaffa kontaktnät är de här vägarna in på arbetsmarknaden oerhört värdefulla, avslutar Birgitta Johansson.

Sysselsättningen minskar kraftigt
Tillgången på jobb väntas minska kraftigt och cirka 2 500 arbetstillfällen kan försvinna under 2010, vilket är en minskning på 3 procent. Det är framför allt företag med över 20 anställda som minskar sin personal, medan mindre företag däremot anställer. Utvecklingen beror på att större företag i högre grad lägger ut fler tjänster på uppdrag, vilket gynnar småföretagen.

Den ekonomiska nedgången påverkar kulturarbetsmarknaden
Den allmänna ekonomiska nedgång fortsätter att innebära minskad sysselsättning för kulturarbetare. Fasta anställningar minskar och lösningar blir istället deltid, timanställningar eller andra lösningar för att hålla nere kostnaderna. Branschen anlitar bemanningsföretag i större utsträckning. Arbetsgivarnas krav höjs också i och med att utbudet av arbetssökande är så stort och personer med flera yrkeskompetenser har större chans till arbete.

Prognosen i korthet
• Kulturarbetsgivarna anger en svag optimism i intervjusvaren och är försiktigare i sina bedömningar om framtiden än arbetsgivare utanför kultursektorn.
• En högre andel arbetsgivare än tidigare har det senaste året lagt ut fler uppdrag/tjänster på andra företag – kommande år förutses andelen öka ytterligare.
• Arbetsgivarna bedömer att antalet sysselsatta minskar kommande år, i ungefär samma takt som de bedömde våren 2009.
• Sysselsättningen kan enligt Arbetsförmedlingen Kultur minska med närmare 5 000 arbetstillfällen under åren 2009 och 2010, varav knappt hälften år 2010.
• Antalet egenföretagare fortsätter att öka något, dock inte i samma omfattning som tidigare, medan antalet anställda minskar kraftigt.
• Kvinnor i kulturarbetskraften kommer att drabbas hårdare än män av nedskärningarna genom deras dominans bland de anställda.
• Bristen på arbetskraft är rekordlåg och förblir på en låg nivå även framöver.
• Antalet inskrivna ökar från knappt 9 000 till över 11 500 till slutet av 2010.
• Arbetslösheten inklusive programdeltagare ökar från 3 600 vid slutet av 2009 till cirka 5 000 vid slutet av år 2010.
• Ökningen av arbetslösa inkl dem i program sker främst i åldrarna 25- 45 år.
• Försörjningssituationen för de yrkesverksamma inom kultursektorn blir än sämre och medför en press mot att söka sig till andra jobb.
• Behovet av kompletteringsjobb inom yrken utanför kulturområdet ökar, men det blir färre kompletteringsjobb att söka.
• Antalet funktionshindrade, utlandsfödda och äldre (50-64 år) i arbetslöshet och i program ökar i snabb takt och antalet i dessa grupper är redan lika stort som när det kulminerade 2006.

Fakta: Arbetsmarknadsprognosen för kulturarbetsmarknaden bygger på Arbetsförmedlingen Kulturs intervjuer med cirka 350 arbetsgivare inom kultursektorn med minst en anställd. Dessutom har det genomförts tilläggsintervjuer med centrumbildningarna, kulturinstitutioner, vissa stora företag, designavdelningar samt ett antal kommuner och landsting. Därutöver har det skett analyser av statistiskt underlag från Statistiska Centralbyrån och Arbetsförmedlingen.

Scroll to Top