Fonogramstödet blir mer flexibelt

Kulturrådet har på regeringens uppdrag gjort en översyn av fonogramstödet och föreslår en rad förändringar för att bättre svara mot den snabba teknikutvecklingen och nya konsumtionsmönster inom musikbranschen.

Bland annat kommer produktionsstödet att kunna sökas i efterhand och marknadsstödet senare än ett år efter utgivning. Utvecklingsstödet avskaffas helt och bedömningar av fonogrambolagens ekonomiska situation förändras.

Kulturrådet föreslår även att regeringen ger Kungliga Biblioteket i uppdrag att ta fram en nationell databas för fonogram.

Sedan 1982 har Kulturrådet haft till uppgift att fördela stöd för produktion och utgivning av fonogram. Med fonogram menas ljudbärare i fysisk och digital form. Syftet med stödet är att främja tillgången till konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram.

Läs hela rapporten Översyn av fonogramstödet på Kulturrådets webbplats

Scroll to Top