kulturpolitik

Av Redaktionen
0 Kommentarer
Aug 28th, 2011

Vi har länge velat satsa på Stockholms musiker och genom att avsätta en halv miljon för musiker som spelar för unga mellan 13-17 år hoppas vi att musiklivet i Stockholm ska få ett rejält uppsving.

Det säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd, med anledning av att kulturnämnden beslutar att satsa en halv miljon kronor på ersättning till musiker som spelar för ung publik.

Ungdomar har idag inte tillräckligt många möjligheter att kunna gå på livekonserter i Stockholm, då det ofta är 18-årsgräns. Det är rimligt att en ung publik ska kunna erbjudas ett kvalitativt konsertutbud under hela året samtidigt som musikerna får betalt för detta, säger Madeleine Sjöstedt (FP).

Fakta:
Intresset bland unga att få ta del av levande musik i en professionell miljö på egna villkor är stort. Trots sitt stora musikintresse är den unga målgruppen ofta förbisedda som konsertpublik. För att stärka Stockholms musikliv införs en ny stödform till musik- och konsertlivet riktat mot unga 13-17 år. Kulturnämnden satsar en halv miljon så att ungdomar ska få möjlighet att gå på fler konserter.

Satsningen ska bland annat innebära möjligheten att:

– Öka ersättningen till musiker och ljudtekniker.
– Bredda utbudet för de yngre målgrupperna.
– Kostnadseffektivt utnyttja lokaler då de annars skulle stå tomma.
– Skapa en starkare ekonomisk tillväxt inom stadens konsertliv.
– Säkra återväxten av konsertbesökare och fortsätta den positiva trenden av ett ökat utbud av live-musik i Stockholm.

...
Av Redaktionen
0 Kommentarer
Dec 10th, 2010

Kulturrådet fördelar 11,6 miljoner kronor till 163 fria musikgrupper för nästa år. 1,2 miljoner kronor går den här gången till verksamhet som riktar sig till barn, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Kulturrådet har prioriterat ansökningarna utifrån konstnärlig utveckling och förnyelse samt mångfald, regional spridning, jämställdhet samt barn- och ungdomars perspektiv. Exempel på grupper som får verksamhetsbidrag för första gången är The Radio Dept., Teresa Indebetou Band och Konatus.

Kulturrådet konstaterar att andelen musiker som är kvinnor har ökat märkbart med fyra procent på ett år till 29 procent. Även kvinnors andel av konstnärlig ledning har ökat med 2 procent, från 29 till 31 procent.

Läs hela listan med beviljade bidrag

...
Av Redaktionen
0 Kommentarer
Dec 9th, 2010

Idag beslutade regeringen om ändring av regeringens tidigare beslut om uppdrag till Statens musiksamlingar, samt som följd av detta även om ändring av regeringens beslut om avveckling av Stiftelsen Svenska Rikskonserter och överföring av viss verksamhet till Statens musiksamlingar. Besluten innebär att inordnandet av musikplattformen, EMS och Caprice flyttas fram från den 1 jan 2011 till den 1 maj 2011.

Bakgrunden till beslutet om nedläggning av Rikskonserter och uppbyggnaden av Statens Musikverk var att regeringen ville skapa en musikmyndighet som bättre är anpassad till den utveckling som skett på musikområdet i landet samt för att mer pengar ska gå till musik istället för byråkrati. Regeringen flyttar nu fram bildandet av Statens musikverk till den 1 maj 2011 – och får därigenom bättre tid att genomföra reformen med ett nytt Statens musikverk som var tänkt.

Förväntningarna är stora på Statens Musikverk och det är därför viktigt att verksamheten också fungerar som utredaren Eric Sjöström föreslagit. De organisatoriska förändringarna är omfattande och tar mer tid att genomföra än vi från början trodde.

Syftet med förändringen är att skapa bättre förutsättningar för musiklivet. Genom att flytta fram bildandet av Statens Musikverk till den 1 maj 2011 får vi också möjlighet att ta vara på de synpunkter som kommit in under de många möten kulturdepartementet under hösten haft med musiklivets företrädare, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Bakgrund
Statens musiksamlingar (SMUS) fick den 27 maj 2010 regeringens uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av en ny plattform för stöd till musiklivet (efter samråd med Konstnärsnämnden och Kulturrådet) samt förbereda och genomföra inordnandet av verksamheten vid EMS och viss verksamhet vid Caprice Records (i samråd med Rikskonserter m.fl.) i myndigheten. Samtidigt fick Rikskonserter uppdraget att avveckla stiftelsen och överföra EMS samt delar av Caprice Records till Statens musiksamlingar.

Uppdraget till Statens musiksamlingar som skulle redovisas i två steg innebar att de i en delredovisning den 30 september 2010 skulle lämna förslag på instruktion för Statens musikverk och förslag till bidragsförordning samt i en slutredovisning den 30 december 2010 redogöra för hur myndigheten avser att samverka med musiklivet, att tydliga kontaktytor gentemot musiklivet ska beaktas och att en beskrivning hur de delar av myndighetens verksamhet som syftar till att främja konstnärligt nyskapande resp. kulturarvets bevarande ska samverka osv.

Av regeringens uppdrag till Statens musiksamlingar framgick vidare att målsättningen med en plattform för stöd till musiklivet är att befolkningen i hela landet ges möjlighet att ta del av ett varierat musikaliskt utbud, präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. I myndighetens nya roll ska ingå att som konstnärlig samarbetspart koordinera och stödja samarbetsprojekt i musiklivet av nationellt och internationellt intresse.

Det innebär att det inom myndigheten måste finnas kunskap och kompetens om musiklivets utveckling och behov inom olika genrer, barn- och ungdomsfrågor etc. Kompetensen ska vara praktiskt och operativt inriktad för att kunna utnyttjas i projektverksamheten och för att främja kontaktförmedling och nätverksbygge i musiklivet. Till myndigheten skall en konstnärligt inriktad nämnd (nu kallat råd) knytas – som utses av regeringen – med uppgift att fatta beslut om medel till projektverksamheten.

Statens musiksamlingar inkom den 30 september 2010 med den första delen i uppdraget till Kulturdepartementet med förslag på instruktion för Statens Musikverk samt bidragsförordning.

Utgångspunkterna för detta arbete var enligt Statens musiksamlingar dels betänkandet “I samspel med musiklivet”, dels remissvar som inkommit men också myndighetens nuvarande instruktion. Eftersom myndighetens nuvarande instruktion genomgick förändringar så sent som under förra året har några större förändringar i strukturen inte gjorts i deras nya förslag. Förslaget innebär därför enligt Statens musiksamlingar en komplettering i de avseenden de ansett nödvändiga.

Av skrivelser till och uppvaktningar på Kulturdepartementet framgår att många aktörer i musiklivet reagerat starkt negativt på SMUS förslag till förordningar. Kritiken handlar om att det finns ett orimligt långt avstånd mellan plattformsutredningens nyckelformuleringar om målsättning och uppdrag och det faktiska förslag till förordningar som SMUS lämnat.

Bildandet av Statens musikverk innebär stora organisationsförändringar i förhållande till läget i dag varför det är flera frågor som Kulturdepartementet haft att ta ställning till.

...
Av Redaktionen
0 Kommentarer
Jul 10th, 2010

Svensk Scenkonst arrangerar kulturpolitiska utfrågningar dagligen i Almedalen:

Vid fredagens kulturpolitiska utfrågning av Dan Kihlström (kd) i Almedalen lovade Kristdemokraterna att öka kulturbudgeten och sänka dansbandsmomsen.

Kristdemokraterna vill:
-öka kulturbudgeten
-införa ett kulturlyft, liknande idrottslyftet
-genomföra utredarens förslag om ett nytt pensionssystem för scenkonsten
-att hela landet, även Stockholm, ska med i regionaliseringen utan utvärdering som (fp) vill ha
-sänka dansbandsmomsen för att uppnå en enhetlig kulturmoms
-att allmännyttiga stiftelser ska få ge pengar till kultur utan att förlora sin skattefrihet
-förtydliga lagstiftningen kring regelverken för kultursponsring för att förenkla för kultursponsring
-ha en nationell överblick för att värna att inga konstformer hamnar mellan stolarna

Kristdemokraterna vill dessutom se en större samverkan mellan professionella och amatörer. Han pratar om en osund uppdelning och att institutionerna måste närma sig amatörkulturen. Dan Kihlström tror att regionaliseringen kommer att innebära att det sker en omfördelning i de regionala kulturplanerna som kommer att gynna amatörkulturen.

Dan Kihlström är inte beredd på att satsa pengar på de nationella institutionsbyggnaderna i Stockholm som håller på att förfalla, om det innebär att man ska ta pengar från andra delar av landet. Han tycker att Stockholm behöver ett nytt operahus, men att man måste hitta alternativa finansieringsmetoder. För att renovera till exempel nationalmuseet behöver man äska nya pengar, den nuvarande ökade anslag till Nationalmuseum från den befintliga kulturbudgeten är inte någon lösning.

Dan Kihlström står bakom Göran Hägglunds uttalanden om verklighetens folk. Han ser det som ett viktigt sätt att höja temperaturen i kulturdebatten.

I en kommentar till de rödgrönas kulturprogram som presenterades idag tycker han att satsningen på digitalisering är bra.

Dan Kihlström vill gärna se en kristdemokrat som kulturminister. Dock vill han inte svara på om det är han själv.

...
Av Redaktionen
0 Kommentarer
Maj 27th, 2010

Regeringen har idag uppdragit åt Statens musiksamlingar att inrätta en ny plattform för stöd till musiklivet i hela landet. Plattformen ska vara inrättad den 1 januari 2011 för att därefter successivt utvecklas. Plattformen ska vara en resurs för musiklivet och samordna och hjälpa till genom att t.ex. förmedla kontakter eller bistå med ekonomiska resurser i specifika projekt.

Regeringen uppdrar vidare åt Statens musiksamlingar att i myndigheten inordna verksamheten vid Elektroakustisk musik i Sverige (EMS) och den verksamhet vid Caprice Records som avser bevarande och utgivning av musik i den så kallade backkatalogen.

Uppdraget är ett led i den pågående reformeringen av de statliga musik- insatserna på central nivå mot bakgrund av bl.a. riksdagens tidigare beslut om att avveckla statens stöd till Svenska rikskonserter och förslaget att inrätta en musikplattform enligt betänkandet I samspel med musiklivet – en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12). Betänkandet har remissbehandlats. Remissinstanserna ger ett brett stöd för en ny musikplattform samtidigt som många av dem understryker att plattformen ska vara en aktör i musiklivet med en tydlig egen profil. Uppdraget har utformats med dessa synpunkter i åtanke.

Statens musiksamlingar ska enligt uppdraget bl.a. beakta vikten av att plattformen har tydliga kontaktytor gentemot musiklivet samt beskriva hur de delar av myndighetens verksamhet som syftar till att främja konstnärligt nyskapande respektive kulturarvets bevarande ska samverka. Det fria musiklivet ska prioriteras. Regeringen avser att ändra myndighetens namn till Statens musikverk fr.o.m. 2011.

För att stärka den musikaliska kompetensen avser regeringen att utse en konstnärligt inriktad nämnd som knyts till myndigheten. Nämndens uppgift ska vara att fatta beslut om medel till projektverksamheten.

Regeringen har vidare beslutat att ge Statens kulturråd ett särskilt bidrag om totalt 4,5 miljoner kronor för att rådet ska komplettera de statliga insatserna för musiklivet under 2010 och 2011.

Regeringen kommer att i Budgetpropositionen för 2011 att närmare ange de ekonomiska förutsättningarna för musikplattformen.

...
Av Redaktionen
0 Kommentarer
Apr 6th, 2010

Skattereglerna bör bli enklare för dem som vill stödja kulturen. Det visar Kulturrådet i en rapport som lämnas till regeringen på skärtorsdagen.
Regeringen vill komplettera det offentliga kulturstödet med bidrag från företag, organisationer och mecenater, förklarar Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Det är viktigt att Sverige behåller tätpositionen i EU när det gäller kulturen och då behövs det ekonomiska resurser.

Kulturrådet har haft regeringens uppdrag att kartlägga den icke offentliga finansieringen av kulturen, redovisa exempel och analysera möjligheter och hinder. Sverige har en lång tradition av offentligt stödd kultur. I genomsnitt utgör sponsring endast cirka en procent av den totala finansieringen. Men det finns fungerande samarbete mellan kultur och näringsliv. Några exempel som nämns i rapporten är Moderna Museet i Stockholm och Malmö, Rum för barn på Kulturhuset och Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.

Tio kronor per svensk och år uppgår sponsringen till, jämfört med 140 kronor per invånare i Storbritannien. I den rapport som nu är klar anser Kulturrådet att avdragsmöjligheterna för kultursponsring och donationer skulle kunna bli generösare även i Sverige.

En europeisk studie visar att det är möjligt för företag i de flesta länder att dra av sina utgifter för donationer. Många länder har även andra särskilda regelverk och stimulanser riktade mot kulturområdet.

I september återkommer Kulturrådet till regeringen med en strategi för hur Kulturrådet vill hantera frågor om icke offentlig finansiering i kulturlivet.

Hela rapporten finns på Kulturrådets webbplats.

...
Av Redaktionen
0 Kommentarer
Feb 22nd, 2010

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har idag tagit emot betänkandet I samspel med musiklivet – en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12) av Musikplattformsutredningen.

Musikplattformsutredningen tillsattes av regeringen den 29 oktober 2009 och arbetet har letts av Eric Sjöström, chef för Kulturhuset i Stockholm.

Jag har idag tagit emot utredningen och ser fram emot att studera den närmare för att inom kort återkomma med förslag om hur vi kan förenkla för nyskapande musik samtidigt som vi bevarar och gör vårt kulturarv mer tillgängligt, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Se utredningens betänkande här.

...
Av Redaktionen
0 Kommentarer
Dec 21st, 2009

Anna von Hausswolff och Göteborgsoperans orkester är exempel artister vars skivor nu får produktionsstöd. Kulturrådet fördelar drygt 3,8 miljoner kronor i produktions- och marknadsstöd till 63 produktioner på 44 olika skivbolag.

Kulturrådet prioriterar också några produktioner som vänder sig till en barn- och ungdomspublik, det gäller bland andra artisterna Kråkan och Busarna och duon Morfar och Maria.

Kulturrådet fördelar i år närmare 6,5 miljoner kronor i fonogramstöd och det här är årets andra fördelning. Fonogram är en samlingsbenämning för bärare av musik i olika former, exempelvis vinylskiva och CD-skiva.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och producentens behov av stöd.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag.

...
Av Redaktionen
0 Kommentarer
Okt 29th, 2009

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en särskild utredare som ska föreslå hur ny nationell plattform för musiken ska utformas. Direktiven bygger på regeringens förslag i kulturpropositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3).

Eric Sjöström, chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm, blir utredare. I hans uppdrag ligger att föreslå den närmare utformningen av musikplattformen i syfte att statens insatser på nationell nivå ska främja ett vitalt musikliv i hela landet och att mångfalden i musikutbudet ges goda förutsättningar att utvecklas i samspel med musikaktörer på lokal och regional nivå.

Den nya plattformen för musiken ska bidra med nationell överblick och kompetensuppbyggnad samt främja internationell samverkan inom det svenska musiklivet. En utgångspunkt ska vara att kopplingen mellan statens insatser för det musikaliska musikarvet och det konstnärliga nyskapandet ska stärkas. Statens musiksamlingar kommer att få det samlade ansvaret för uppdraget, samtidigt som statens stöd till Stiftelsen Svenska rikskonserter avvecklas. Målsättningen är att den nya verksamheten ska påbörja sitt arbete under 2011. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2010.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth säger i en kommentar:
– Genom de förslag som regeringen presenterade i kulturpropositionen får det lokala musiklivet ökade resurser och ökat ansvar. Samtidigt föreslås en ny modell för fördelning av bidrag till regional kulturverksamhet. Det är därför viktigt att vi skapar en ny nationell plattform för musiken som är anpassad till dagens behov. Med Eric Sjöström som särskild utredare får vi en person med stor erfarenhet från kreativa verksamheter på kulturområdet. Självklart kommer också musiklivet att involveras i utredningsprocessen.

Utredare Eric Sjöström säger i en kommentar:
– Det svenska musiklivet är oerhört rikt och varierat. Statliga insatser på nationell nivå betyder mycket för att det ska kunna utvecklas ytterligare. Jag ser verkligen fram emot arbetet med att utforma förslag till ny plattform för musiken.

...
Av Redaktionen
0 Kommentarer
Sep 23rd, 2009

I måndags presenterade kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth den nya kulturpropositionen från regeringen. I innehållet märks i musikväg framför allt att organisationen Rikskonserter kommer att bantas kraftigt och slås samman med Statens Musiksamlingar i en ny ännu ej namngiven institution samt att utgivningen från skivbolaget Caprice Records upphör helt och hållet.

Björn W Stålne, direktör vid Rikskonserter, kritiserar naturligtvis förslaget på deras hemsida:

“Publiken/medborgarna i landet kommer att drabbas av ett ojämnt konsertutbud med högklassiga ensembler, som idag möjliggörs av Rikskonserter, eftersom de ekonomiska förutsättningarna är synnerligen olika”, skriver han.

Den statliga inkomstgarantin för kulturarbetare kommer dessutom att tas bort steg för steg och från och med 2010 kommer inga nya garantier att ges. Idag är det ett 30-tal svenska musiker och kompositörer som åtnjuter statlig inkomstgaranti.

...