En tredjedel tvingas lämna Rikskonserter

16 tjänster försvinner vid Rikskonserter under 2009. Tillsammans med projektanställningar av olika slag innebär detta att 22 personer lämnar företaget på grund av det minskade anslaget.

De fackliga förhandlingarna är nu avslutade på Rikskonserter. Till följd av Riksdagens beslut att reducera Rikskonserters anslag med 10 miljoner har Rikskonserter tvingats skära ner verksamheten såväl vad avser produktionen som de fasta kostnaderna för personalen under 2009.

Produktioneninklusive omkostnader kommer att minskas med 17, 7 miljoner enligt tidigare beslut. Antalet tjänster kommer från den 1 februari 2009 att minskas till 41,75 som ett resultat av förhandlingarna med facken. Jämfört med december 2008 är detta en minskning med 16 tjänster. Tillsammans med projektanställningar som upphör innebär det att sammanlagt 22 medarbetare lämnar Rikskonserter. Kostnaden för omställningen uppgår till 8,7 miljoner.

2009 blir därför ett tufft år för Rikskonserter. Tonsättare, musiker och ensembler får betydligt färre uppdrag och engagemang från Rikskonserter samtidigt som att den personal som blir uppsagd självfallet drabbas hårt. Lönebudgeten för 2010 kommer dock att reduceras med 6 miljoner jämfört med 2008, vilket kommer att innebära en påtaglig förstärkning av produktionsbudgeten 2010. Nu står Rikskonserter bättre rustat inför de krav som ställs på verksamheten i framtiden.

En av de viktigaste uppgifterna för Rikskonserter – oavsett vad Kulturutredningen kommer att föreslå – är att underlätta för ett levande musikliv i hela landet. Därför är Rikskonserters operativa roll synnerligen angelägen också i framtiden. Det är också viktigt att vi fortsätter det förändringsarbete som inletts under det senaste året,

* där vi som promotor för unga artister och ensembler skapar fler engagemangsmöjligheter,
* där integreringen mellan Caprice Records och programavdelningen i turnéproduktionen kraftigt ökar
* där vi utökar vårt internationella samarbete
* där Rikskonserters roll som viktig samarbetspartner till alla delar i det svenska musiklivet förstärks och
* där medborgarna i hela landet får möjlighet till än fler och stimulerande musikupplevelser.

Rulla till toppen