11,6 miljoner till musiker

Konstnärsnämnden har beslutat om årets arbetsstipendier inom musikområdet. Totalt har 11,6 miljoner kronor fördelas till musiker, sångare och komponister. Av de sammanlagt 940 ansökningarna som behandlats i år har 221 stycken (24 %) beviljats.

Huvudparten av stipendierna utgörs av ettåriga arbetsstipendier på ca 50 000 kr, men ett mindre antal fleråriga stipendier delas också ut. Stipendierna är avsedda att underlätta för yrkesverksamma och huvudsakligen frilansande utövare och upphovspersoner att fortsätta och fördjupa sin konstnärliga verksamhet. Utöver de ordinarie arbetsstipendierna delas också målinriktade stipendier ut. De avser kostnader för att genomföra specifika projekt som egna konserter eller fortbildningskurser inom sitt yrke. Dessutom fördelas ett tiotal bidrag till komponister som arbetar med beställningsverk.

De som beviljats stöd utgör tillsammans ett vitt spektrum av verksamma i olika musikaliska genrer och sammanhang. Bland stipendiaterna finns framstående såväl opera- som popsångare, klassiska gitarrister, jazztrumpetare, tonsättare av orkestermusik, laptopmusiker och tangokompositörer med många flera.

www.konstnarsnamnden.se finns mer information och förteckning över alla de 221 stipendiaterna.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som beslutar om statliga bidrag och ersättningar till konstnärer inom bild-, musik-, teater-, dans- och filmområdet samt främjar internationellt konstnärsutbyte. Nämnden ska också hålla sig underrättad om konstnärers ekonomiska och sociala förhållanden.

Scroll to Top