Musikplattform inrättas nästa år

Regeringen har idag uppdragit åt Statens musiksamlingar att inrätta en ny plattform för stöd till musiklivet i hela landet. Plattformen ska vara inrättad den 1 januari 2011 för att därefter successivt utvecklas. Plattformen ska vara en resurs för musiklivet och samordna och hjälpa till genom att t.ex. förmedla kontakter eller bistå med ekonomiska resurser i specifika projekt.

Regeringen uppdrar vidare åt Statens musiksamlingar att i myndigheten inordna verksamheten vid Elektroakustisk musik i Sverige (EMS) och den verksamhet vid Caprice Records som avser bevarande och utgivning av musik i den så kallade backkatalogen.

Uppdraget är ett led i den pågående reformeringen av de statliga musik- insatserna på central nivå mot bakgrund av bl.a. riksdagens tidigare beslut om att avveckla statens stöd till Svenska rikskonserter och förslaget att inrätta en musikplattform enligt betänkandet I samspel med musiklivet – en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12). Betänkandet har remissbehandlats. Remissinstanserna ger ett brett stöd för en ny musikplattform samtidigt som många av dem understryker att plattformen ska vara en aktör i musiklivet med en tydlig egen profil. Uppdraget har utformats med dessa synpunkter i åtanke.

Statens musiksamlingar ska enligt uppdraget bl.a. beakta vikten av att plattformen har tydliga kontaktytor gentemot musiklivet samt beskriva hur de delar av myndighetens verksamhet som syftar till att främja konstnärligt nyskapande respektive kulturarvets bevarande ska samverka. Det fria musiklivet ska prioriteras. Regeringen avser att ändra myndighetens namn till Statens musikverk fr.o.m. 2011.

För att stärka den musikaliska kompetensen avser regeringen att utse en konstnärligt inriktad nämnd som knyts till myndigheten. Nämndens uppgift ska vara att fatta beslut om medel till projektverksamheten.

Regeringen har vidare beslutat att ge Statens kulturråd ett särskilt bidrag om totalt 4,5 miljoner kronor för att rådet ska komplettera de statliga insatserna för musiklivet under 2010 och 2011.

Regeringen kommer att i Budgetpropositionen för 2011 att närmare ange de ekonomiska förutsättningarna för musikplattformen.

Rulla till toppen