Dyster framtidsprognos för kulturarbetare

Arbetslösheten inom kultur- och medieområdet ökar kraftigt under 2009 och 2010. Från 2 000 personer i år till 4 000 personer nästa år. Arbetslösheten drabbar Arbetsförmedlingen Kulturs stora yrkesgrupper som skådespelare, musiker, journalister och konstnärer. Alla åldrar kommer att drabbas av ökad arbetslöshet. Den grupp som drabbas hårdast är yngre kulturarbetare som inte är etablerade inom sitt yrke. Arbetslösheten bland kvinnor ökar mer än bland män.

– De närmaste två åren kommer att bli mycket kärv för våra arbetssökande och konkurrensen om jobben blir hård. Jag vet att kulturarbetare är flexibla och vana vid en tuff arbetsmarknad men nu ställs deras kreativitet ytterliggare på sin spets, säger Birgitta Johansson, chef för Arbetsförmedlingen Kultur.

Arbetsförmedlingen Kultur gör en egen arbetsmarknadsprognos för kulturarbetsmarknaden. I undersökningen har cirka 350 arbetsgivare med minst två anställda intervjuats. Dessa utgör ett slumpmässigt urval av kulturbranschernas cirka 5 000 företag med minst två anställda levererat av SCB. Kontakter har även tagits med andra aktörer som påverkar jobbtillgången inom kultursektorn.

Sysselsättningen faller kraftigt
Närmare 5 000 arbetstillfällen kan försvinna åren 2009 och 2010. I denna nedgång i sysselsättningen ingår inte enbart kultur- och medieyrken utan även andra yrken inom kulturföretagen till exempel administratörer, ekonomer och säljare.
Våren 2009 uppgav företagen att de hade en stor ledig personalkapacitet. Den lediga kapaciteten var störst inom Ord- och Medieområdet.
Företag med mindre än 20 anställda bedömer dock fortfarande att de kommer att öka antalet anställda det närmaste året.

Den ekonomiska nedgången påverkar kulturarbetsmarknaden
Allmän ekonomisk nedgång betyder generellt minskad sysselsättning för kulturarbetare. Fasta anställningar minskar och lösningar blir istället deltid, timanställningar eller andra lösningar för att hålla nere kostnaderna. Uppdragen för egna företagare beräknas också att minska.

Kulturarbetare arbetar inom många yrken
Inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur arbetar inom ett brett spektrum av yrken på arbetsmarknaden. I en specialundersökning för 2006 hade de inskrivna tillsammans haft 38500 jobb under året och mer än hälften av dessa jobb låg inom yrken utanför kulturområdet.

Prognosen i korthet

* Kulturarbetsgivarna är mer pessimistiska rörande efterfrågan på tjänster
* Högst andel arbetsgivare som anger minskad efterfrågan sedan 2006
* Sysselsättningen kan minska med närmare 5000 arbetstillfällen 2009 och 2010
* Egenföretagare fortsätter öka, men kraftig minskning av anställningar
* Viss ökning hos arbetsgivare med upp till 20 anställda
* Kraftig nedgång av personalstyrkorna hos arbetsgivare med över 20 anställda
* Ökat inslag av visstids-, deltids- och timanställningar
* Kvinnor i kulturarbetskraften drabbas hårdare än män
* Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur ökar från knappt 9 000 till över 11000 åren 2009 och 2010
* Arbetslösheten ökar från 2 000 personer 2009 till 4 000 personer 2010
* Ökningen av arbetslösheten sker främst i åldrarna 25-45 år
* Behoven av kompletteringsjobb utanför kulturområdet ökar samtidigt som det blir färre sådana jobb att söka

Hela prognosen finns på www.arbetsformedlingen.se under prognoser.

Rulla till toppen